Segítségnyújtás gyermekeknek, családoknak - 2015

Kiút a szegénységből

Segélyszervezetünk nem csak azt tartja feladatának, hogy átmeneti segítséget, menedéket nyújtson a nélkülözőknek. Munkánk minden területén arra törekszünk, hogy valódi kitörési pontokat kínáljunk azoknak, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért. Hazai szociális munkánkhoz kapcsolódóan 2015-ben is jelentős fejlesztéseket vittünk véghez. Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően teljes mértékben megújult két családok átmeneti otthona (Miskolc, Orosháza), az adventi adománygyűjtésből pedig megkezdődött a Gyulai Szociális és Fejlesztő Központ Éjjeli Menedékhelyének felújítása is. Sopronban új szociális és fejlesztő központot nyitottunk, Miskolcon pedig megkezdődött egy új gyerekközpont kialakítása is. 

Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a nehéz sorsú gyermekek fejlesztésére és a családok önállóvá válásának támogatására. 2015-ben több mint 1500 gyerek számára szerveztek valamilyen fejlesztő programot munkatársaink. A széles szolgáltatási spektrum (lovasterápia, mozgásterápia, élményprogramok, korrepetálás, kreatív foglalkozások, gyógypedagógiai és pszichológiai szolgáltatások) lehetővé tette, hogy személyre szabott fejlesztések valósulhassanak meg az intézményekben. 

 

Modellprogram az intézményi ellátástól az önellátásig
A Kastélyosdombón futó modellprojektben eddig 3 család költözhetett ki saját otthonba, és a jövő évben további kiköltözések várhatóak. A fejlesztések megvalósulása is folyamatos. 2015-ben megkezdődhetett a mintagazdaságban megtermelt zöldségek árusítása is. Tovább bővült a foglalkoztatottak száma is, így már több mint 20 fő számára biztosít munkalehetőséget a program.  A gyerekfejlesztő programok már nem csak az intézmény helyszínén zajlanak, hanem a szomszédos települések iskoláiban is beindulhattak. Több nagyobb beruházás is tervezés, illetve kivitelezés alatt van. Megkezdődtek a sajtüzem kivitelezési munkái, valamint egy állattartótelep tervezése is folyamatban van. 

TANDEM program - Többszáz millió a gyerekekért, családokért
Ebben az évben zárult TANDEM programunk, mely a Velux alapítványok segítségével egyházi és civil szervezetek számára pályázati úton biztosított olyan mikro-támogatásokat, melyekből összesen több mint 8 000 gyerek fejlesztése valósulhatott meg.

A TANDEM Fejlesztési Alap elnevezésű projektet a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósítottuk meg 2012. március 1. és 2015. május 31. között. A program átfogó célja a Magyarországon élő hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi integrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása volt. 

A projekt keretében egy olyan mikrotámogatási rendszert dolgoztunk ki, melynek keretében előfinanszírozott támogatást nyújtottunk civil és egyházi szervezetek innovatív szociális fejlesztési projektjeinek (szociális gazdaság típusú tevékenységek beindítása, korszerű gyermekfejlesztés, munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése) megvalósítására. A 2015. május 31-ig tartó pályázati időszakban, 3 pályázati kiírás keretében, 72 önellátást/munkahelyteremtést elősegítő, illetve modernizációs ártalmak megelőzését és kezelését szolgáló mikroprojekt valósult meg. 

A Segélyszervezet három családok átmeneti otthonában (Miskolc, Szolnok, Orosháza) a projekt szolgáltatásai új modellek, hatékony ellátási formák, újszerű megközelítések kialakításához járult hozzá, melyek új értékeket és szempontokat hoztak be a jelenleg működő szociális rendszerbe. Rugalmas szolgáltatások jöttek létre, melyeknek köszönhetően a családok segélyezési periódusa lecsökkent, a krízishelyzetek megoldása hatékonyan valósult meg.

A projekt elsődleges célcsoportját a rászoruló gyermekek és hátrányos helyzetű családjaik alkották. Saját intézményeinkben másrészt a pályázó szervezetek révén összesen 8.390 gyermek és fiatal, valamint 3.772 felnőtt részesült segítségben. A program másodlagos célcsoportját a mikrotámogatásban részesülő civil- és egyházi szervezetek alkották. A projektben 67 szervezet vett részt az ország hátrányos helyzetű térségeiből.

Iskolakezdés együtt! 
2015-ben is jelentős szerepet vállaltunk abban, hogy az iskolakezdés ne jelentsen gondot sok nehéz körülmények között élő gyerekek számára. Iskolakezdési akciójának keretében több mint 1000 gyermek kapott tanszereket, ruhákat, az iskolába járáshoz használható utazási támogatást, betegség esetében vitaminokat, gyógyszereket, melyek elősegítették, hogy lehetőség szerint a legtöbb akadály elhárulhasson a tanulás elől. 

Országos Segélyközpont - Segítségnyújtás krízishelyzetbe került családoknak
Országos Segélyközpontunkhoz egy évben 15-20 ezer segélykérés érkezik. A kéréseket egy jól képzett szakmai csapat dolgozza fel és határozza meg a segítség módját. A szolgáltatások között megtalálható a természetbeni segítségnyújtás, adósságkezelés, a szociális- és az információs tanácsadás. Hangsúlyos alapelv, hogy az általunk kínált segítségnyújtási lehetőségekkel csupán kiegészítjük az állami gondoskodás támogatásait. Fontos továbbá az is, hogy segítsége ne ösztönözze arra az ügyfelet, hogy adományok gyűjtéséből igyekezzen magát és családját fenntartani. 

Az elmúlt év során az egyéni megkereséseken kívül az intézményi, szervezeti megkeresések száma is megnövekedett, ezért 2015-ben arra is felkészültünk, hogy alapos tájékozódás után indokolt esetben intézménynek, szervezetnek támogatást is biztosítani tudjuk. Ilyen eset lehet többek között gyermekek élelmezésének átmeneti biztosítása, vagy éppen iskolai étkeztetés. 

A támogatások biztosítása során a Segélyközpont lehetőség szerint visszajelzést kér a segélykérőktől, hogy mennyire volt hatékony a segítségnyújtás minősége és mértéke. Ezen mérés segítségével az intézmény még pontosabbá, személyre szabottabbá tudja alakítani tevékenységét.

2015 folyamán mintegy 13.000 fő segélykérő számára biztosítottunk valamilyen jellegű támogatást. A téli krízisidőszakban évről évre megemelkedik az elkeseredett levélírók, segítséget kérők száma. A hideg időszakban fokozottan, több száz élelmiszercsomaggal, természetbeni adománnyal segítettük a rászorulókat. A regisztrált statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a legtöbb kérés az észak- és közép-magyarországi régióból érkezett 2015-ben. 

Az ÉMÁSZ Nyrt-vel való együttműködés keretében egyéni kérelmek támogatása volt a cél, amely a pályázók által felhalmozott áramtartozásának rendezését kívántuk elérni egy átfogó, összehangolt program keretén belül: 2015-ben 592 ügyfél kapott olyan megelőző segítséget, mely révén elkerülték az adósságspirált.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII.
Családsegítő Szolgálat

A Családsegítő Szolgálat integrált intézmény keretében működik, mely szociális alapszolgáltatást biztosít. Ellátási területe Budapest XXIII. kerület Soroksár valamennyi lakosára kiterjed. A Családsegítő Szolgálat támogatást nyújt a munkanélkülieknek, a rendszeres szociális segélyben részesülőknek, a közüzemi hátralékot felhalmozóknak, menekült és oltalmazott ügyfeleknek. 

2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig a Családsegítő Szolgálat - az önkormányzat határozata alapján - összesen 11 fő/családdal kötött adósságkezelési tanácsadás keretén belül együttműködési megállapodást. Ingyenes jogi tanácsadásra 2015-ben 275 esetben került sor, pszichológiai tanácsadás keretében pedig 131 esetben segített az Intézmény.


Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII.

Gyermekjóléti Szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat integrált intézmény keretében működik, mely gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. Ellátási területe Budapest XXIII. kerület Soroksár valamennyi lakosára kiterjed. A Gyermekjóléti Szolgálat elsődleges célja a törvényben előírt feladatok teljesítése, az egyén, illetve a családok működőképességének megőrzése, valamint e képesség helyreállítása. 

A Szolgálatnál 3 főállású munkatárs dolgozott 2015-ben, akik közül egy szociálpolitikus, egy szociális munkás és egy szociálpedagógus végzettségű. A családgondozók a többféle gondozási forma keretein belül a következő szolgáltatásokat nyújtják: segítő beszélgetés, információnyújtás, hivatalos ügyek intézésének segítése, ellátáshoz juttatás, szakvélemények beszerzése, konzultáció, más szakember által nyújtott szolgáltatások megszervezése, a család otthonában történő meglátogatása, krízisintervenció. A következő feladatokat látják el: esetmegbeszélések összehívása, felülvizsgálati, védelembe vételi, elhelyezési tárgyalásokon való részvétel. 

2015-ben, az előző évhez képest az alapellátásban gondozott gyermekek száma jelentősen csökkent (54-ről 40 re). A védelembe vett gyermekek száma viszont tovább emelkedett. Az emelkedés oka, hogy a korábbi évekhez hasonlóan sok olyan család költözött a kerületbe, ahol a kiskorúak már védelembe voltak véve, vagy a védelembe vétel indokolttá vált valamilyen probléma miatt (50 órát meghaladó igazolatlan mulasztás, rendőrségi ügy stb.). Szembetűnő a változás az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek tekintetében. Ez 2013-ban 27, 2014-ben 41, 2015-ben 35 kiskorút érintett. A családból való kiemelés fő okai elsősorban az elhanyagolás, veszélyeztetés, bántalmazás volt. 

A nevelésben lévő gyermekek szüleinek többségével nehéz a rendszeres kapcsolattartás (a családgondozó kéréseit nem tartják be, vagy egyáltalán nem működnek együtt). Az említett szülők egy része a kerület hajléktalanszállóin él, ahonnan gyakran a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása nélkül költöznek el. A lakhelyváltozás miatt magas a fluktuáció az ilyen okok miatt gondozott családok körében. További eredmény, hogy hét sikeres hazagondozásra is sor került 2015-ben.
A tanácsadás keretében végzett tevékenység 119-ről 138-ra emelkedett, ilyenkor 1-2 találkozás után általában lezárták a munkatársak az adott esetet. 

Az ellátásokba kerülések okai közül legjelentősebbek a magatartás, illetve teljesítményzavarok, a lakhatással, megélhetéssel összefüggő, valamint a szülői elhanyagolás, életvitel és gyermeknevelési problémák. Drasztikusan emelkedik a családon belüli bántalmazás okán Szolgálattal kapcsolatban álló gyermekek száma (44-ről 59-re). 


Szociális és Fejlesztő Központ, Olaszliszka
Fejlesztőház

Az intézmény célja a településen élő gyerekek felzárkóztatása, korrepetálása, hogy azonos eséllyel indulhassanak az életben, mint szerencsésebb körülmények között élő társaik. Cél, hogy a tanulás, tudás, mint érték, és mint kitörési pont jelenjen meg a családokban. 

Egy TÁMOP program keretében, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása, az úgynevezett Tanoda program jelentette a Fejlesztőházban folyó munka folytatásának lehetőségét. A 2013. július 1-jén induló és 2015. június 30-áig tartó programban a két év során 47 gyermek képességterületeinek fejlesztését, tantárgyi felzárkóztatását, korrepetálását, tehetséggondozását, idegen nyelvi és IKT kompetenciák fejlesztését, pályaorientációs tevékenységét (továbbtanulás), készség és képességfejlesztő programok szervezését, lebonyolítását vállalta négy pedagógus, egy fejlesztő pedagógus, egy szakmai vezető, egy mentor és egy kisegítő munkatárs segítségével a Fejlesztőház. A két tanévben 12 fő nyolcadik osztályos diákunk folytatta tanulmányait gimnáziumban, szakközépiskolában és hiányszakmát adó szakiskolában. A szakmai stáb a gyerekek iskolai előmenetelét hátráltató magatartási és tanulási problémák megszűntetését segítette, hogy a gyermekek továbbtanulási esélyei növekedjenek. 

2015. július 1-től központi költségvetésből folytatódott a gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása, korrepetálása. 2015 szeptemberétől a szomszéd község, Vámosújfalu iskolájával sikeres együttműködést kötött az intézmény, ahonnan 14 gyermek csatlakozott a Fejlesztőház programjához. A programban 47 fő állt szerződéses viszonyban a Tanodával. A két tanévben a diákok 49%-a halmozottan hátrányos helyzetű, 48%-a hátrányos helyzetű. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó bemeneti köztes és kimeneti mérések eredményei alapján a gyerekek 83%-ának javultak az eredményei.

A programot egy családi nap zárta, amelyre a szülőket és az együttműködő partnereket is meghívta az intézmény. Közös főzés, vetélkedők, kézműves foglalkozások adták a tartalmát ennek a napnak. A nap szakmai beszámolóval zárult, ahol bemutatták a két év számszerűsíthető eredményeit és a gyerekek erre az alkalomra versekkel és a cigány kultúra jellegzetességeivel ismertették meg a megjelenteket.
A Tanoda/Fejlesztőház szolgáltatásai iskola időszakban hétfőtől-péntekig 12.00-16.00 óra között voltak igénybe vehetőek, míg a szünidő ideje alatt a Tanoda/Fejlesztőház naponta 9.00 és 16.00 óra között várta a gyermekeket. A Tanoda/Fejlesztőház a 2015-ös évben 47 gyermek fejlesztését végezte, míg a játszóházi, kézműves foglalkozásokon 70-80 gyermek vett részt rendszeresen. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Szendrő
Biztos Kezdet Gyerekház

Az intézmény célja a gyermeki szükségletekhez igazodóan hatékonyan segíteni a településen szegénységben élő 0-5 éves gyerekek fejlődését, a szülőket felkészíteni a szülői szerepre, hozzájárulva ezzel is a szegénység elleni küzdelemhez. A Segélyszervezet és konzorciumi partnere, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2015. augusztus 31-ig közösen valósította meg a „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” elnevezésű TÁMOP projektet. Ezt követően NRSZH-s támogatással működött tovább a Biztos Kezdet Gyerekház. 

A Gyermekház hétfőtől péntekig 8.30-12.30-ig várta a kicsiket és szüleiket. Átlagosan havi szinten 2015. évben 208 gyermekbevonásra került gyermek, az elért gyermekek száma a 2015. évben (0-5 éves kor között) pedig 118 volt. A 2015. évben 108 szülőt sikerült elérni.

A szendrői Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztő foglalkozásokkal, színes programokkal várta az érdeklődőket 2015-ben. Kézműves programokkal, ölbéli játékokkal, zenés foglalkozásokkal, mozgásfejlesztéssel, gyógytornával, fejlesztőprogramokkal, a gyerekekkel és a szülőkkel számára szervezett közös programokkal teltek az intézmény mindennapjai. A programok során a gyerekek és a szülők fokozatosan feloldódtak, egyre inkább megnyíltak, valamint közelebb kerültek egymáshoz, illetve erősödött a szülő és gyermeke kapcsolat. Az év során folyamatos volt a családlátogatás, a dokumentációs rendszer vezetése, rendszeres team-megbeszélések folytatása, a szupervízió, a képzéseken való részvétel, a szakemberekkel való kapcsolattartás, az egészséges táplálkozás ösztönzése információ és minta nyújtásával. Szülői fórumok, beszélgető körök, közösségi programok, ünnepségek szervezése.

A szülők számára szülői fórum keretén belül szervezett (szakember által vezetett beszélgető kör) és a Biztos Kezdet Ház dolgozói által spontán megtartott beszélgetések a mindennapi élet részeivé váltak. A szülői fórumok száma 61 alkalom volt a 2015-ös évben. Ilyenek voltak többek között a 6 alkalmas babasimogató foglalkozás, terhesség, gyermekvárásra való témában történő beszélgető körök. 

A Szendrői Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói a 2015. évben 4 szakmai műhelymunkát rendeztek meg intézményükben. Itt került megrendezésre 1 alkalommal a negyedéves Gyerekház találkozóra is. Két kolléga részt vett a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által megrendezésre került Szülőkísérés sérülékeny kisgyermekes családoknál című továbbképzésen. Az új kolléga is részt vett a Biztos Kezdet Gyerekházak: Ismeretek és Készségek című 120 órás továbbképzésén. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc
Családok Átmeneti Otthona

Az intézmény országos hatáskörrel biztosít elhelyezést teljes, illetve egyszülős családok számára maximum 18 hónap időtartamra. Az otthon 11 lakószobával, 3 konyhával és étkezővel, valamint 6 vizesblokkal rendelkezik. Közösségi térként a gyerekek a csoportszobát, illetve az intézmény udvarán az EU szabványainak minden tekintetben megfelelő játszóteret használhatják. Külön álláskeresési tanácsadói iroda, interjú szoba és fejlesztő szoba segíti a szakmai munkát, melynek hátterét jól képzett szakemberek (szociális munkás, szociálpedagógus, jogász, pszichológus, álláskeresési tanácsadó, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) biztosítják.

Az intézmény számára elsődleges feladat az esélyteremtés. Esély olyan plusz készségek, minták és értékek elsajátítására, amelyekkel a hozott hátrányok leküzdhetővé válhatnak és a jövő megalapozottá válásában segítséget nyújthatnak. Egyik legfontosabb személet, mellyel az intézmény munkatársai dolgoznak az a képessé tevés módszere. 

A munkamódszerek között szerepeltek az egyéni, a családokkal és csoportokkal végzett szociális munka, valamint a terápiás alkalmak. A mindennapi munkában 2015-ben is tovább folytatódott az otthonban a gyerekek részképességeinek mérése és fejlesztése, valamint a szülők készségeinek, megfelelő szülői szerepeinek a megerősítése. Ebben az évben több pályázat (TIOP, VELUX Alapítványok, Phillip Morris) is hatékonyan segítette a kitűzött célok megvalósulását. 

A szolgáltatások között nagy hangsúllyal jelennek meg azok a programok (tréningek, egyéni tanácsadási formák), melyek a szülők munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A Segélyszervezet szerepet vállal az álláskeresők tudás, készség és attitűd szintű képességfejlesztésében, mely a sikeres álláskeresés alapját képezi. A tevékenység kezdete óta a programba bevont miskolci álláskeresők több, mint 50 %-a elhelyezkedett. Ebben az évben 138 álláskereső vehetett részt ilyen foglalkozásokon.

A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását egy 4 fős krízisrészleg segítette, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a családok átmeneti otthonaiba óriási a túljelentkezés. Előfordul, hogy egy hét leforgása alatt 10 család is jelentkezik, hogy ellátáshoz jusson a Segélyszervezet intézményében. A segítségnyújtás földszintes épületben történik, a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal élők számára is lehetőséget biztosítva ezzel az ellátás igénybevételére. 2015-ben az épület felújítása fejeződött be, így a fűtés és az energetikai hálózat korszerűsítésén túl sor került a nyílászárók cseréjére, illetve a csoportszoba és a munkatársi szoba bővítésére is.

A Családok Átmeneti Otthona 11 lakószobában összesen 40 fő ellátását tudja felvállalni, akiket az ország egész területéről fogad. Tárgyévben 134 fő (50 szülő és 84 gyermek) kapott átmeneti ellátást. Az elhelyezésre minden esetben a szülők kérelmére került sor. Életkori megoszlás szerint a gyerekek 33 %-a 3 éven aluli, 13 %-a 4-5 éves, 40 %-a 6-13 év közötti, 14 %-uk pedig 14 -17 év közötti volt. Az intézményben a csoportfoglalkozások szervezését az életkori és fejlettségbeli sajátosságok figyelembevétele mellett szervezték a szakemberek, akik különös figyelmet szenteltek az iskolaérettség, illetve az iskolai alapkészségek felmérésére, illetve a fejlettségbeli elmaradások preventív/korrektív fejlesztésére.

A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás elől 15 család/egyedülálló nő (összesen 35 fő) menekült a Krízisközpontba. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást. A bekerülő személyek, családok számára rövid időn belül (átlag 15 nap) sikerül hosszabb távon is biztonságot nyújtó elhelyezési formát találni. Az esetek 61,5 százalékában ez volt az első bántalmazás miatti kilépési próbálkozás. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt. 

Ebben az évben is igen jelentős részét képezte az átmeneti otthon munkájának az intézményen kívüli segítségnyújtás. Az önkormányzatok és a kisebbségi szerveztek segítségével több mint 1000 család számára osztottunk szét élelmiszert, valamint lefoglalt vagy adományba kapott ruhákat.


Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza
Családok Átmeneti Otthona

A szervezetünk által működtetett családok átmeneti otthona olyan bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében biztosítja a gyermekek és szüleik számára az átmeneti gondozást. Azok a családok számíthatnak erre a segítő ellátásra, akik otthontalanná váltak. E mellett krízisambulanciákat is működtetünk, ahol azonnali segítséget nyújtunk a rászorulóknak. A krízisambulancia feladata, hogy szolgáltatásai lévén ne csak a már kialakult krízishelyzetekben nyújtson megoldást, hanem prevenciós jelleggel működjön közre a krízishelyzetek megelőzésében. 

Az orosházi átmeneti otthon Békés megyéből - illetve  üres szoba esetén az ország más területéről - összesen 38 főt tud gondozásba venni egyidejűleg. 2015. január 1-től 2015. december 31-ig összesen 134 fő (99 gyermek és 35 felnőtt) kapott átmeneti segítséget az intézménytől. A krízisambulancián 2015-ben 2.758 főnek nyújtottunk segítséget többek között természetbeni, jogi, pszichológusi támogatás, illetve szociális tanácsadás, munkaerőpiaci-tréning keretében.

Az „Új utakon - Családok átmeneti otthonának felújítása Orosházán” elnevezésű TIOP projekt keretében megszépült az intézmény. Az épületkomplexum minden helyisége megújult: az eredeti épületkontúron belül, a 7 lakószobán kívül, megújultak a közlekedők, a vizesblokkok, mosókonyha, fejlesztő-, foglalkoztató- és interjúszobák, valamint az intézmény dolgozóinak helyiségei is (irodák, teakonyha, gondozói szoba, raktár).

Az épület bővítésével további 4 lakószobát alakítottunk ki. Az energiatakarékosság és a költséghatékony működés jegyében az épület hőszigetelésére (pl. nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, új hő központ kialakítása, külső szigetelés) is nagy gondot fordítottunk a felújítás során. Pályázati forráson kívüli beruházásként valósult meg az épület használati-melegvíz ellátását biztosító/kisegítő napkollektor rendszer. Megújult a teljes belső közmű hálózat, ill. az előírásoknak megfelelő tűzjelző rendszert építettünk ki. Korszerűsítettük az épület villámvédelmi rendszerét. A beruházás keretében az örökségvédelmi szempontok betartásával készült el az utcai főhomlokzat rekonstrukciója. A tető ácsszerkezeteit megerősítettük, a bővítéssel egységesen új cserépfedéssel láttuk el.
A munkálatok során az épület fizikai akadálymentesítése is megtörtént, hogy mozgáskorlátozottak is igénybe tudják venni az intézmény szolgáltatásait. 


Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok
Családok Átmeneti Otthona

A segélyszervezetünk által Szolnokon működtetett otthon összesen negyven felnőtt és gyermek (9 család) együttes elhelyezését biztosítja. Minden család külön, összkomfortos lakrészben kerül elhelyezésre, amely szobából, fürdőszobából és egy előszobából, illetve azok berendezési tárgyaiból áll. A családok közösen használhatnak három konyhát, amelyek szintén felszereltek. Külön mosókonyhában hagyományos és automata mosógép is rendelkezésükre áll. 

A társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére, az általunk kidolgozott reintegrációs modellprogram keretében lakhatási lehetőséget biztosítunk a városban két kiléptető, ún. Félutas lakásban. 2015-ben 2 család, összesen 6 fő számára volt adott a lehetőség. A családok társadalmi reintegrációját segítő, a dán Velux Alapítványok támogatásával vásárolt lakásokban összesen 5 év lakhatás pályázható meg.

A Szolnokon működtetett intézményében 40 fő egyidejű elhelyezésére van lehetőség. A beköltözés okaként az anyagi helyzet romlását, munkanélküliséget, a családi kapcsolat megromlását jelezték a családok. Az egész ország területéről jelentkezhetnek a szolgáltatást igénylők. 2015-ben összesen 175 fő lakott a szolnoki otthonban, köztük 128 gyermek és 47 felnőtt. Az intézményben tartózkodás ideje alatt a családok anyagilag és mentálisan megerősödve keresik a családgondozók támogatásával a kiköltözés lehetőségét, a biztos lakhatást. Legtöbben másik átmeneti otthonban, albérletben, illetve a régi megszokott lakhatási körülmények között találják meg ezt a lehetőséget.

A Krízisközpontban 56 fő vette igénybe az ellátást, a bántalmazás elől menekülve (15 felnőtt, 41 gyermek). A négy hétig tartó ellátás, ami további négy héttel meghosszabbítható, lehetőséget nyújt a krízisből való kikerülésre, rehabilitációra, a továbblépés átgondolására, megszervezésére.


Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó
Családok Átmeneti Otthona

A kastélyosdombói családok átmeneti otthona 2013. július 1-én nyitotta meg kapuit, így már 3 éve működik. Az intézmény 40 fő elhelyezését tudja biztosítani. Az otthonban olyan többgyermekes családok kerülnek elhelyezésre, akiknek a lakhatásuk különböző szociális okok miatt megoldatlan. Az átmeneti ellátás időtartama alatt a lakók részt vesznek elméleti és gyakorlati gazdálkodási képzéseken, illetve önként bekapcsolódnak az otthon által szervezett háztáji és egyéb gazdasági tevékenységekbe. A képzések és a háztáji tevékenységek célja, hogy a család az átmeneti ellátásban töltött idő alatt képessé váljon családi gazdálkodásra, és bekapcsolódjon szociális gazdaság típusú rendszerekbe.  

A projekt második szintjét egy olyan ’félutas házas’ rendszer jelenti, ahol a család ¬– sikeres pályázata esetén – kedvezményes albérleti díjért önálló családi házba költözik ki. Ezekben a házakban önállóan tovább folytatja az átmeneti otthon képzésein megtanult gazdasági tevékenységeket, illetve kapcsolódik a projekt által kialakított gazdálkodási rendszerbe. A 2014-ben kikötözött három család 2015-ben is eredményesen vett részt a programban. A családok nyulat, tyúkot, kakast, disznót, birkát tartanak és kertet művelnek. Két mezőgazdasági mentor munkatárs segíti őket tanácsaikkal a mezőgazdasági munkák ellátásában, illetve 1 fő családgondozó az esetleges életvezetési problémák megoldásában.
2015-ben további két házat vásároltunk, egyet Kastélyosdombón, egyet pedig Drávagárdonyban.

Az intézményben futó modellprogram keretén belül továbbra is folyamatosak a gyerekfejlesztő foglalkozások. A gyerekeknek lehetőségük van mesejógán való részvételre, mozgásterápiára, kreatív foglalkozásra, és szocializációs csoportban való részvételre. Tanulmányi eredményeinek javítása érdekében fejlesztő tanár segíti őket, aki az adott problémás tantárgyból korrepetálást tart számukra a teljesen felújított oktatóközpontban. 2015-ben a foglalkozások tánc- és illemtannal, illetve logopédiával bővültek. 2015-ben összesen 84 gyermek vett részt ezeken a foglalkozásokon, amiket 9 fejlesztő pedagógus tartott számukra.

2015-ben 74 fő lakott a kastélyosdombói otthonban, 50 gyermek és 24 felnőtt. Az otthonban lakó családok 2015-ben is műsorokkal készültek anyák napjára, mikulás ünnepségre és a karácsonyra is. A gyerekek mellett idén a szülők is részt vettek a szereplésben.